Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Ἡ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης γιὰ τὸ gay pride festival

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ανθιμος 
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης , ἀνακοινώνει τὰ ἑξῆς :
Ἐπληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὸ διαδίκτυο ὅτι στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης διοργανώνονται αὔριο Παρασκευὴ 22 καὶ μεθαύριο Σάββατο 23 Ἰουνίου ἐκδηλώσεις (1ο gay pride festival) προκει μένου νὰ ἐμφανισθοῦν δημόσι α καὶ νὰ δώσουν τὸ παρὸν στὴ ζωὴ τῆς πόλεως, ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι λένε ὅτι εἶναι ὁμοφυλόφιλοι καὶ διακηρύσσουν αὐτή τους τὴν ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν φυσικὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ μᾶς ἔχει καταθλίψει ἐπειδὴ αὐτὸ τοῦτο εἶναι ἀπαράδεκτο γιὰ τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς πόλεώς μας, ἀλλὰ καὶ διότι ἐν συνεχείᾳ δὲν μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε ὅτι ἐκτροπὲς καὶ διαστροφὲς στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ὀφεί λονται σὲ σατανι κὴ ἢ ἀνθρώπινη παρέμβαση, μποροῦν νὰ ἐπισημοποιοῦνται καὶ νὰ προβάλλωνται δημόσια, διότι εἶναι ἀδύνατον νὰ γίνουν ἀποδεκτὰ τὰ φαινόμενα αὐτὰ στὴν κοινὴ γνώμη.
Τὸ περισσότερον λυπηρὸν εἶναι ὅτι αἰφνιδίως ἐπληροφορηθήκαμε ὅτι...
ἡ πορεία καὶ ἡ συγκέντρωση τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν θὰ γίνῃ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἁγίας Σοφίας, ὅπου ὑπάρχει ἔνας πεζόδρομος, δηλαδὴ μεταξὺ τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὅτι αὐτοὶ θὰ διέλθουν μπροστὰ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Μητρόπολη, καὶ διὰ τῆς Λεωφόρου Νίκης θὰ κατευθυνθοῦν πρὸς τὸν Λευκό Πύργο.
Ἀποροῦμε, θλιβόμεθα, διαμαρτυρόμεθα, καὶ γνωρίζομε ὅτι πολῖτες ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἰδίως νέοι τῆς πόλεώς μας ἔχουν δηλώσει ὅτι θὰ ἀντιδράσουν ἔντονα σὲ τέτοια παρουσία καὶ ἀνήθικη παρέλαση ὁπουδήποτε στὴν πόλη μας, ἀλλὰ εἰδικώτερα στὴν καρδιὰ τῆς ζωῆς τῶν δύο μεγάλων μας Ναῶν, ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ ἁγίας Σοφίας, γεγονὸς ποὺ ἐὰν συνεχισθῇ ἀκόμη καὶ πρὸς τὸν Λευκὸ Πύργο θὰ σκανδαλίσῃ καὶ θὰ δημιουργήσῃ αἴσθημα ἀηδίας στοὺς πολῖτες.
Δὲν εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ νὰ πραγματοποιοῦνται τέτοι ες ἀπαράδεκτες ἐκδηλώσει ς στὴ ζωὴ τῆς ἑλληνικῆς κοι νωνί ας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ λέμε ὅτι εἴμαστε λαὸς τῆς παραδόσεως καὶ πρὸ πάντων γιὰ τὴν Θεσσαλονί κη μας ὅτι εἶναι ἡ πόλη ποὺ διατηρεῖ μιὰ παράδοση βυζαντινῆς καὶ ἀνθρώπι νης καὶ πολιτιστικῆς ταυτότητος σὲ ὅλους τοὺς αἰῶνες τῆς διαδρομῆς της μέχρι σήμερα.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
imth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: